WYG International part of the WYG group 

creative minds safehands

Inwestycje drogowe

 

Zakres działalności w obszarze inwestycji  drogowych obejmuje projektowanie dróg, ulic oraz innych powierzchni przeznaczonych pod ruch kołowy. Wykonujemy projekty drogowe na wszystkich etapach inwestycji, począwszy od koncepcji programowych i programów funkcjonalno – użytkowych do projektów budowlanych i wykonawczych. Sprawujemy nadzory autorskie nad wykonywanymi robotami oraz oferujemy nadzory inwestorskie zapewniając wsparcie oraz niezbędną pomoc techniczną.

 

Realizujemy kompleksową dokumentację projektową dla budowy nowych, rozbudowy, przebudowy i remontu:

• Dróg, ulic wszystkich klas - od dróg gminnych po autostrady;

• Parkingów wielkopowierzchniowych;

• Skrzyżowań oraz węzłów drogowych;

• Ścieżek rowerowych.

 

W ramach wykonywanych projektów oferujemy:

• Pomiary i prognozy ruchu;

• Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu;

• Projekty zabezpieczenia osuwisk;

• Projekty wzmocnień istniejących nawierzchni drogowych (metodą mechanistyczną i ugięć);

• Opracowania materiałów przetargowych.

 

Ofertę współpracy kierujemy zarówno dla instytucji publicznych jak i podmiotów prywatnych.

 

Inwestycje kolejowe

 

Wykonujemy projekty kolejowe na wszystkich etapach inwestycji, począwszy od koncepcji programowych i programów funkcjonalno – użytkowych do projektów budowlanych i wykonawczych. prawujemy nadzory autorskie nad wykonywanymi robotami oraz oferujemy nadzory inwestorskie zapewniając wsparcie oraz niezbędną pomoc techniczną.

 

Realizujemy kompleksową dokumentację projektową dla budowy, rozbudowy, przebudowy i remontu:

• elementów infrastruktury kolejowej (układy torowe, podtorza, perony łącznie z wyposażeniem, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, kolejowe sieci trakcyjne, telekomunikacja kolejowa, przejazdy kolejowe)

• elementów infrastruktury tramwajowej (układ geometryczny torów, konstrukcje torowisk tramwajowych, specyfikacje szyn i rozjazdów, tramwajowe sieci trakcyjne)

 

Zakres naszej działalności obejmuje również:

• Uzgodnienia z zarządcami linii kolejowych;

• Analizy przepustowości linii i stacji kolejowych;

• Koncepcje i projekty obsługi technicznej bocznic kolejowych;

• Projekty budowlane i wykonawcze;

• Doradztwo techniczne, przedmiary i kosztorysy;

• Opracowanie dokumentacji przetargowych, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych;

• Koncepcje i projekty obiektów inżynierskich.

 

Nasi Klienci:

PKP PLK S.A.

GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Tramwaje Śląskie S.A.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Urząd Miasta w Łodzi

SUDOP PRAHA S.A. Oddział w Polsce

Urząd Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Urząd Gminy Bytów

 

Planowanie transportu i rozwoju miast

 

Zespół posiada bogate doświadczenie w obszarze opracowywania analiz komunikacyjnych, ocen wpływu istniejących bądź planowanych obiektów na przyległy układ drogowy, a także koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanych obiektów. Zespół zdobywał doświadczenie przy realizacji projektów krajowych i zagranicznych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Specjalizujemy się w planowaniu infrastruktury transportowej, modelowaniu podróży i prognozowaniu ruchu. Nasze projekty związane są z analizami transportowymi oraz programowaniem rozwoju układów komunikacyjnych. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie ekonomicznych i strategicznych analiz rozwiązań projektowych, na wczesnym etapie projektu.

 

Nasze usługi świadczone w tym zakresie obejmują:

• Planowanie transportu: analizy komunikacyjne dla inwestycji, analizy przepustowości, projekty organizacji ruchu ze wskazaniem działań optymalizujących realizację inwestycji, analizy parkowania, planowanie mobilności;

• Prognozy i analizy ruchu: pomiary i badania ruchu, opracowywanie modeli ruchu, wykonanie prognoz, mikrosymulacje ruchu drogowego, kolejowego i pieszego;

• Strategie i studia wykonalności dla inwestycji transportowych, platform multimodalnych, portów przeładunkowych: określenie potrzeb, porównanie i wybór najlepszej lokalizacji;

• Zagospodarowania przestrzenne: koncepcje zagospodarowania, masterplany, uzgodnienia z interesariuszami, plany zezwoleń i pozwoleń;

• Finansowanie projektu: wnioski o dofinansowanie, analizy kosztów i korzyści, kosztorysy;

• Projektowanie: koncepcje i rozwiązania techniczne, projekty dróg, linii kolejowych, bocznic, platform, portów przeładunkowych.

 

Nasi Klienci

PKP PLK S.A.

PKP S.A.

PKP Cargo S.A.

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miejski w Białymstoku

Gmina Miejska Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Gmina Miasta Szczecin

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

CBRE Sp. z o.o.

Metropolis - Projekt Echo 121 sp. z o.o.

Elektrownia Ostrołęka S.A.

Obszary/Obszary branżowe/Transport 

 

Obszary branżowe

 

 

Obszary funkcjonalne

 

 

ŚRODOWISKO

 

ENERGETYKA

ROPA

GAZ

 

 

INSTALACJE

SANITARNE

 

 

ARCH&GIS

 

 

PMO