gbplmail

Lista aktualności

Kolejne projekty dla sektora wojskowego

Dział inżynieryjny WYG International wdraża kolejny projekt realizowany dla 12. Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie. Zakres prac obejmuje projekt dobudowy do istniejącego hangaru obsługi samolotów CASA obiektu hali napraw o powierzchni użytkowej ok 5 000,00 m² wraz z wybudowaniem płaszczyzny przyhangarowej oraz modernizację płaszczyzny postoju samolotów PPS-3 o powierzchni ok. 15 000,00 m² na lotnisku Kraków-Balice. Termin uzyskania pozwolenia na budowę planowany jest na koniec 2014 roku.

Realizacja projektu wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

 

Na potrzeby kompleksu wojskowego w Jastrzębiu WYG International opracowuje dokumentację przedprojektową i projektową na budowę budynku warsztatowego PPK SPIKE wraz z kotłownią i stacją trafo. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu zlecił także uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz złożenie wniosków o wydanie decyzji zatwierdzających projekty budowlane i pozwolenia na budowę, wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja zadań.

Realizacja przedmiotu umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE".

WYG opracowuje pożyteczne narzędzie do autodiagnozy finansowej dla polskich przedsiębiorców

 

W ramach realizacji jednego z najbardziej prestiżowych projektów , Instrument Szybkiego Reagowania, który na zlecenie PARP WYG wdraża od października 2011 roku, zespół WYG opracowuje specjalny program komputerowy, służący autodiagnozie sytuacji finansowe przedsiębiorstwa.

Narzędzie pozwala na samodzielną analizę porównawczą sytuacji firmy oraz wskazuje na ewentualne obszary działalności przedsiębiorstwa, które mogą stanowić zagrożenie i wymagają szybkiej interwencji. Program opiera się na danych finansowych i liczbowych około 800 różnorodnych przedsiębiorstw, we wszystkich klasach wielkości.

Zgodnie z założeniem, wskaźniki grupy odniesienie będą stale zasilane nowymi danymi, w tym również wynikami badań prezentowanych w kwartalnych raportach opisujących sytuację w gospodarce, opracowywanych przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera

Program zostanie udostępniony przedsiębiorcom w pierwszym kwartale 2014 r.

Więcej:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15069626,PARP_zdiagnozuje_przedsiebiorcow__Oprogramowanie_jak.html

 

Strategia rozwoju Kalisza w rękach ekspertów WYG International

Miasto Kalisz podpisało umowę z WYG International na opracowanie dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024”.

W ramach zamówienia specjaliści WYG przygotują Strategię Rozwoju z uwzględnieniem aspektu społecznego, gospodarczego i przestrzennego.

Prace będą obejmować następujące etapy: diagnoza społeczno – gospodarcza zakończona identyfikacją problemów, określenie wizji rozwoju miasta i celów strategicznych, opracowanie projektu Strategii łącznie z wyznaczeniem celów operacyjnych, konsultacje społeczne projektu Strategii oraz opracowanie ostatecznej wersji projektu Strategii wraz z uwzględnieniem systemów monitorowania i ewaluacji.

 

http://www.kalisz.pl/pl/q/o-miescie/aktualnosci/rozpoczynaja-sie-prace-nad-strategia

Srebrne Godło za usługi najwyższej jakości dla firmy WYG International

Firma WYG International  otrzymała kolejne wyróżnienie – tytuł Laureata oraz Srebrne Godło w konkursie Quality International 2013, w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości.

Spółka została wyróżniona za „Pozyskiwanie środków unijnych i realizację złożonych  projektów doradczych o charakterze społeczno-gospodarczym oraz infrastrukturalnym.”

Konkurs zorganizowało Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  oraz  Klubu Polskie Forum ISO 9000.

W programie wzięło udział ponad 1000 podmiotów -  firmy reprezentujące niemal wszystkie gałęzie gospodarki oraz samorządy lokalne.

dyplomaQI

Toruń ze strategią rozwoju turystyki przygotowaną przez specjalistów WYG International

26 września 2013 r. Radni Miasta Torunia przyjęli opracowaną przez specjalistów WYG International Strategię Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia do roku 2020. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w lutym 2012 r i obejmowały:

  • przeprowadzenie analizy i diagnozy stanu aktualnego rozwoju turystyki w mieście (identyfikacja walorów turystycznych Torunia oraz określenie obszarów charakteryzujących się największym potencjałem w zakresie rozwoju turystyki);
  • przeprowadzenie badań ankietowych;
  • analizę SWOT;
  • określenie priorytetów, celów i działań oraz misji i wizji turystycznej;
  • zdefiniowanie nowych produktów turystycznych;
  • określenie sposobu wdrażania i monitoringu działań zapisanych w Strategii.

Etapem końcowym prac nad dokumentem było przeprowadzenie konsultacji społecznych, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego 2013 r.

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Torunia do 2020 określa misję, wizję, priorytety oraz cele rozwoju turystyki w Toruniu, dzięki czemu zapewniona zostanie spójność pomiędzy działaniami samorządu oraz jednostek powiązanych z turystyką w mieście. To podstawowy dokument w procesie planowania i prognozowania kierunków rozwoju turystyki w Toruniu.

http://www.torun.pl/pl/torun-ze-strategia-rozwoju-turystyki

Pozytywna decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków dla koncepcji budowy ekskluzywnego hotelu

WYG International, wspólnie z firmą Tremend, uzyskał akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla koncepcji budowy nowego, ekskluzywnego hotelu w woj. lubelskim. Czteropiętrowy obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie klasycystycznego pałacu Lubomirskich z XVIII w., w otoczeniu 16-hektarowego parku krajobrazowego.  Hotel oferować będzie około 150 pokoi, centrum konferencyjne oraz funkcje spa & wellness, jak również wewnętrzny basen i parking podziemny.

Zakres prac WYG International obejmuje obsługę formalno-administracyjną całości inwestycji, koordynację wielobranżową, wykonanie projektu zagospodarowania terenu, oraz inne pracowania - w tym projekt architektoniczny, konstrukcji, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych oraz projekt drogowy.

Założenia projektowe w pełni korespondują z kontekstem historycznym miejsca inwestycji pod względem użytych form, elewacji, harmonii rzutu, a także stonowanej kolorystyki i szlachetnych materiałów.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa