gbplmail

Lista aktualności

WYG International wyróżniony przez BCC prestiżową nagrodą - tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki

We wrześniu 2013 r. firma WYG International otrzymała tytuł Ambasadora polskiej Gospodarki 2013 w kategorii „Partner firm zagranicznych”.

Konkurs zorganizowany był przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Tytuł Ambasadora przyznawany jest przedsiębiorcom , którzy promują Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego,  przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju  oraz budują kapitał zaufania wobec Polski i Polaków. 

wreczenie dyplomu_s

Dwa nowe projekty infrastrukturalne dla PKP PLK S.A.

Dział Doradztwa Technicznego WYG rozpoczął prace nad projektami infrastrukturalnymi dla PKP PLK S.A.

Pierwszy projekt obejmie opracowania Studium Wykonalności i dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Grudziądz - Malbork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na Lata 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług przewozowych poprzez poprawę jej stanu technicznego, głównie dzięki m.in. likwidację ograniczeń prędkości, wynikających ze złego stanu infrastruktury. Zakończenie prac na Studium Wykonalności planowane jest na 30.05.2014 r., a całość prac nad dokumentacją przedprojektową – na 28.11.2014 r.

Drugie zamówienie to aktualizacja Studium Wykonalności dla projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Płn. na odcinku Lubartów – Lublin Płn.” Projekt zakłada dalszą modernizację linii, umożliwiającą jazdę po niej z prędkością 120 km/h, a także poprawienie bezpieczeństwa ruchu i jakości usług przewozowych.

Docelowo mieszkańcy ośrodków miejskich, przyległych do linii zyskają możliwości szybkiego i sprawnego przemieszczania się, co umożliwiając dojazd młodych ludzi do pracy, do szkół i na uczelnie aglomeracji lubelskiej. Zakończenie prac przy opracowaniu Studium Wykonalności planowane jest na 15.11.2013 r.

Wsparcie WYG przy opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022

W sierpniu br. WYG International podpisał umowę z Gminą Końskie na realizację nadzoru merytorycznego nad pracą zespołów roboczych, zaangażowanych w opracowanie aktualnej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie. Zadaniem WYG będzie też moderowanie warsztatów partycypacyjnych i spotkań konsultacyjnych, analiza zgodności i kompletności dokumentu z obowiązującymi regulacjami prawa oraz dokumentami krajowymi i unijnymi, a także końcowa redakcja opracowania.

Pierwszy projekt WYG dla sektora wojskowego

Dział projektowania i doradztwa technicznego WYG International podpisał umowę z 12 Terenowym Odziałem Lotniskowym w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy budowie systemu odwodnienia terenu w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów leśnych w strefie rozśrodkowania samolotów” na lotnisku Łask. Realizacja projektu wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

Zakres dokumentacji projektowej obejmie rozbiórkę fundamentów znajdujących się w rejonie hangaru Nr12, roboty ziemne, odwodnienie strefy rozśrodkowania samolotów i roboty agrotechniczne. Dodatkowo zadaniem WYG będzie uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie celowych robót budowlanych.  Projekt finansowany jest ze środków publicznych.

WYG pracuje dla Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli

Departament szkoleń dla przedsiębiorców WYG realizuje od lipca br. projekt szkoleniowy o nazwie „Inkubator nowoczesnego HR”. Projekt skierowany do kadry zarządzającej 18 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży metalurgicznej i obróbczej, współpracujących w ramach Porozumienia Stalowego na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Branża metalurgiczna, w której funkcjonują beneficjenci projektu, opiera się na nowoczesnej technologii, innowacjach i know-how posiadanym przez pracowników. Dobra kadra kierownicza, obok nowoczesnego parku urządzeń, jest kluczowym czynnikiem sukcesu w tym sektorze gospodarki.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie kadry zarządzającą (kierowników, właścicieli) w umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem, które pozwolą jej lepiej realizować działania biznesowe, a także wzmocnienie umiejętności biznesowych, analitycznych i interpersonalne kadry HR w tych firmach.

Ponadto WYG opracuje dla przedsiębiorców w nowe strategie ZZL.

Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2014 r.

WYG realizuje największy projekt pilotażowy rynku pracy w Polsce

Dział Rynku Usług dla Rynku  Pracy i Rozwoju Społecznego WYG International wdraża od kwietnia 2013 r. pilotażowy projekt pn.: „Wykonanie usług aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy prowadzących do zatrudnienia”, w ramach systemowego przedsięwzięcia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Partnerstwo dla pracy".

Projekt dotyczy aktywizacji osób bezrobotnych,z grup szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy  - długotrwale bezrobotni, bezrobotni 50+, bezrobotni niepełnosprawni, bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  pochodzących z powiatów: jeleniogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego oraz z miast Warszawa, Płock i Radom.

Jest jedno z największych przedsięwzięć  aktywizacyjnych w Polsce. Aktywizacji zostanie poddanych blisko 2000 osób w okresie 12 miesięcy. Projekt jest bardzo ambitnym przedsięwzięciem, gdyż zakłada, że 45% uczestników projektu podejmie pracę i że większość zatrudnionych utrzyma tę pracę przez co najmniej 3 miesiące.  Chcąc osiągnąć zakładane rezultaty, przewidujemy bardzo bogatą, a jednocześnie dostosowaną do indywidualnych potrzeb ścieżkę wsparcia, począwszy od poradnictwa zawodowego, poprzez kursy i szkolenia, treningi pracy, konsultacje psychologiczne i prawne, wsparcie wizerunkowe aż po intensywny jobcoaching.

Projekt jest realizowany we współpracy wielu instytucji wywodzących się zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego i pozarządowego (w tym m.in. urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, organizacje pracodawców, fundacje wspomagające osoby niepełnosprawne).

Celem pierwszego  pilotażowym przedsięwzięciem w Polsce  w tym sektorze  jest  przetestowanie         i wypracowaniu nowych mechanizmów współpracy pomiędzy urzędami pracy oraz zewnętrznymi dostawcami usług aktywizacyjnych.  Wnioski z realizacji będą uwzględnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy opracowywaniu polskiego modelu kontraktowania usług aktywizacyjnych w całej Polsce.

Zleceniodawca projektu są Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Mazowiecki Wojewódzki Urząd Pracy.

Kontrakt trwa do kwietnia 2014 r.

Przejdź do strony projektu pilotażowego Partnerstwo dla Pracy

http://partnerstwodlapracy.pl/strona

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa