gbplmail

Lista aktualności

Krystyna Gurbiel powołana na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa

17 grudnia 2012 roku Krystyna Gurbiel- członek zarządu PSDB Sp. z o.o. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa. W resorcie rolnictwa będzie m.in. odpowiadała za kontakty z Komisją Europejską. Krystyna Gurbiel była pracownikiem Grupy WYG przez sześć lat. Serdecznie gratulujemy objęcia nowego stanowiska i życzymy spełnienia wszystkich zawodowych planów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Rozpoczynamy rekrutację: Ekspertów, Ewaluatorów, Recenzentów i Członków Komisji Branżowych

Rekrutacja: Ekspertów, Ewaluatorów, Recenzentów i członków Komisji Branżowych
do badań nad opracowaniem standardów kompetencji zawodowych

WYG International Sp. z o.o. z Warszawy w imieniu Konsorcjum (Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni, Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) realizującego projekt: Projekt B2.2. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawcówrozpoczyna rekrutację kandydatów na ekspertów ds. opracowania standardów kompetencji zawodowych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi kolejny etap rozwoju systemu standaryzacji kwalifikacji/kompetencji zawodowych w Polsce.

Zapraszamy do współpracy Ekspertów, Ewaluatorów, Recenzentów, którzy spełniają niżej wymienione wymagania:

A. Wymagania kwalifikacyjne dla Zespołu Eksperckiego:

-       Ekspert (lider zespołu) - wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie objętym standaryzacją lub pokrewnym. Atutem dodatkowym będzie doświadczenie w projektowaniu dokumentacji zawodoznawczej, jak: standardy kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, opisy lub charakterystyki zawodów, podstawy programowe kształcenia w zawodzie, programy nauczania lub szkolenia w zawodzie, standardy wymagań egzaminacyjnych, testy egzaminacyjne.

-       Ekspert merytoryczny – 2 osoby – wyższe lub średnie wykształcenie, ponad 2-letnie doświadczenie w zawodzie objętym standaryzacją lub pokrewnym.

-       Ekspert metodologiczny - wyższe wykształcenie, doświadczenie w projektowaniu dokumentacji zawodoznawczej m.in.: standardów kwalifikacji zawodowych w ramach projektów: Phare 2000, SPO RZL, programów i pakietów edukacyjnych w ramach projektu SPO RZL lub innych dokumentów w ramach innych projektów.

Rekomendacje z organizacji pracodawców lub stowarzyszeń branżowych/zawodowych właściwych dla zawodu będącego przedmiotem standaryzacji.

 

B. Wymagania kwalifikacyjne dla Ewaluatorów:

-         Ewaluator metodologiczny - wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w projektowaniu dokumentacji zawodoznawczej, jak np.: standardy kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, opisy lub charakterystyki zawodów, podstawy programowe kształcenia w zawodzie, programy nauczania lub szkolenia w zawodzie, standardy wymagań egzaminacyjnych, testy egzaminacyjne;

-         Ewaluator merytoryczny - wyższe lub średnie wykształcenie, ponad 2-letnie doświadczenie w zawodzie objętym standaryzacją.

Rekomendacje z organizacji branżowych/właściwych dla zawodu będącego przedmiotem standaryzacji.

 

C. Wymagania kwalifikacyjne dla Recenzentów:

-         Recenzent metodologiczny – wyższe wykształcenie, doświadczenie w badaniach naukowych dotyczących rynku pracy i edukacji zawodowej oraz w projektowaniu dokumentacji zawodoznawczej, jak np.: standardy kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, opisy lub charakterystyki zawodów, podstawy programowe kształcenia w zawodzie, programy nauczania lub szkolenia w zawodzie, standardy wymagań egzaminacyjnych, testy egzaminacyjne itp;

-         Recenzent merytoryczny – wyższe wykształcenie oraz ponad 2-letnim doświadczeniem w zawodzie objętym standaryzacją lub pokrewnym.

Rekomendacje organizacji branżowych lub placówek naukowych działających w dziedzinie nauki lub szkół prowadzącymi kształcenie zawodowe lub wyższe w zawodzie będącym przedmiotem standaryzacji.

 

D. Wymagania dla Przewodniczącego i członków Komisji Branżowych:

-       rekomendacje organizacji: pracodawców lub związków zrzeszających pracowników lub organizacji pozarządowych działających w branży właściwej dla zawodu objętego standaryzacją

 

Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji autorów (ekspertów), ewaluatorów, recenzentów i członków komisji branżowych do opracowania standardów kompetencji zawodowych na podstawie:

-       analizy noty biograficznej kandydata, potwierdzającej wymagania kwalifikacyjne,

-       rekomendacji,

-       potwierdzonej pracy nad projektowaniem standardów kwalifikacji zawodowych, opisów zawodów (programy modułowe, pakiety edukacyjne) w ramach projektów Phare 2000, SPO RZL lub innych dokumentów w ramach innych projektów

-       nie będą rozpatrywane zgłoszenia do więcej jak 4 zawodów pokrewnych.

Z osobami, które pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną zostanie podpisana umowa o dzieło.

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2012 r. wypełnionego formularza noty biograficznej zgodnie z wzorem – Załącznik 1
na adres mailowy wskazany przy grupie zawodów (ITeE-PIB, WYG International, ŁCDNiKP) z tematem w mailu: Rekrutacja

Konsultacje: prof. Henryk Bednarczyk, tel. (48)3644778, dr Tomasz Kupidura, tel. (48)3649224

Dodatkowe informacje o projekcie: www.standardykompetencji.pl

Załączniki:

1. Formularz noty biograficznej

2. Wykaz zawodów objętych standaryzacją ITeE-PIB, WYG, ŁCDNiKP

3. Regulamin uczestnictwa

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zlecił nam opracowanie dokumentów pozwalających na aplikowanie o fundusze europejskie na planowaną inwestycję modernizacji infrastruktury portowej i budowy nowych terminali.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. prowadzi intensywny proces modernizacji istniejącej infrastruktury portowej oraz budowę nowych terminali. Celem tych działań jest sprostanie rosnącej konkurencji oraz usprawnienie i rozszerzenie oferty usługowej obu portów. Całkowita wartość inwestycji to ponad 44 miliony złotych.
Porty w Szczecinie i w Świnoujściu tworzą jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego zespół portowy. Usytuowane są na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą. Znajdują się także na najkrótszej drodze morskiej łączącej poprzez Bałtyk Finlandię, Rosję, oraz kraje Pribałtyki z Niemcami i Europą Zachodnią.
Realizacja inwestycji ma na celu przyspieszenie obsługi przeładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu oraz w Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz podniesienie jakości świadczonych usług. Głównymi beneficjentami tych korzyści będą przedsiębiorstwa na co dzień korzystające z usług portów czyli armatorzy, firmy logistyczno- spedycyjne oraz przedsiębiorstwa handlowe uczestniczące w obrocie towarów.
Projekt ten jest częścią Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do roku 2015 obejmującego zarówno budowę nowych nabrzeży jak i modernizację istniejącej infrastruktury portowej, a także modernizację infrastruktury drogowej oraz odtworzenie kolejowej. Program rozwojowy kładzie nacisk na realizację następujących celów: dostosowanie infrastruktury portów w Szczecinie i Świnoujściu do wymagań nowoczesnych systemów transportowych w obrocie lądowo-morskim; podniesienie konkurencyjności zespołu portowego na rynku usług portowych oraz przystosowanie zespołu portowego do przewidywanego intensywnego wzrostu obrotów w basenie Morza Bałtyckiego i przenoszenia ładunków "z dróg na morze". W minionym roku przez oba porty przeszło ponad 21 mln ton towarów.

            W ramach realizacji projektu WYG International opracuje dokumenty pozwalające na aplikowanie o fundusze Unii Europejskiej na planowaną inwestycję, w tym: program funkcjonalno użytkowy, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.
Tomasz Gierwatowski, Dyrektor Zarządzający, WYG, powiedział: „Z radością przyjmujemy fakt, że możemy  uczestniczyć w realizacji projektu tak istotnego dla gospodarki morskiej. Opracowane przez WYG studium wykonalności podkreśli konieczność przeprowadzenia zmian w zakresie  infrastruktury portowej. Firma WYG może się pochwalić dużym doświadczeniem w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, które na pewno pomoże w pozyskaniu funduszy na realizację tego ogromnego przedsięwzięcia.”
Konieczność modernizacji i rozbudowy miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych, które pełniłyby rolę parkingów buforowych umożliwiających kompleksową obsługę transportu kołowego przed i po załadunku/wyładunku towaru na terenie portów pojawiła się w związku z rosnącą liczbą samochodów ciężarowych obsługiwanych  w portach w Szczecinie i Świnoujściu oraz w Terminalu Promowym w Świnoujściu.

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to drugi kwartał 2013 roku.

WYG ogłosił globalny alians strategiczny ze szwajcarską firmą Magnum Technology Solutions

Alians strategiczny umożliwi zarówno WYG jak  i Magnum Technology Solutions, szwajcarskiej firmie, która jest liderem w zakresie dostawy materiałów budowlanych  współpracę, która poskutkuje dostarczaniem korzystnych, prefabrykowanych rozwiązań i mieszkaniowych i budowlanych „pod klucz”.
Pozytywne rezultaty sojuszu są już widoczne w postaci projektów w Emiratach Arabskich oraz w regionie Azji i Pacyfiku, w Indiach i Afryce.
Paul Hamer, CEO, WYG, powiedział: „Bardzo cieszymy się z faktu nawiązania współpracy z Magnum Technology Solutions. Celem naszych wspólnych działań jest osiągnięcie efektu  synergii, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Współpraca ta pomoże nam uatrakcyjnić ofertę skierowaną do klientów międzynarodowych. Korzystanie z produktów Magnum Technology pozwoli na znaczne obniżenie kosztów, zmniejszenie poziomu trudności i skrócenie czasu wykonania rozwiązań mieszkaniowych pod klucz. Nieskomplikowana struktura materiałów oferowanych przez  Magnum Technology Solutions umożliwi wykorzystanie lokalnej siły roboczej, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego.
Abbas Pirani, Dyrektor ds. Technicznych Magnum Technology Solutions, powiedział: „ Firma WYG współpracuje z nami wspierając rozwój najnowszej technologii-Magnum Panel Systems, która  wyznacza nowe standardy w budownictwie przyjaznym dla środowiska. Panele Magnum są wykonane z tlenku magnezu, dzięki czemu są nie tylko lżejsze, ale i tańsze niż inne tego typu produkty dostępne na rynku.
Alians strategiczny przynosi obydwu firmom wiele korzyści i mamy nadzieję, że obejmie on szersze obszary współpracy. Będziemy bazować na wiedzy i ogromnym doświadczeniu formy WYG w branży budowlanej i deweloperskiej.”
Paul Hamer podkreślił, że celem WYG  jest sprostanie potrzebom klientów i wymaganiom rynku, dlatego firma stale poszukuje nowych sposobów na wspieranie  procesu przejścia na gospodarkę niskowęglową i dostarczenie Klientom maksymalnie komfortowych i przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych, takich jak proponowane przez Magnum Technology Solutions.

 

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice zlecił nam opracowanie dokumentu strategicznego w zakresie polityki parkowania

Ruszają prace nad kolejnym dużym projektem z zakresu polityki parkingowej. To już nasz drugi projekt po polityce parkingowej opracowanej dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Czytaj więcej...

WYG International otrzymał certyfikat wiarygodności biznesowej przyznany przez znaną międzynarodową wywiadownię gospodarczą D & B Poland.

WYG International otrzymał certyfikat wiarygodności biznesowej przyznany przez znaną międzynarodową wywiadownię gospodarczą D & B Poland.

Czytaj więcej...

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa