WYG International part of the WYG group 

creative minds safehands

Architektura i GIS

 

Dział Architektury i GIS oferuje usługi związane z projektowaniem, analizami oraz wizualizacją danych. W dziale stosowane jest oprogramowanie typu CAD & GIS. Obecnie większość zadań realizowanych przez dział wykonywanych jest na zasadzie wsparcia innych działów firmy w wysokiej jakości opracowania projektowe, planistyczne i analityczne, niemniej posiadamy pełną zdolność do oferowania naszych usług klientom zewnętrznym.

 

Architektura

 

Oferowane usługi obejmują zarówno kompleksowe wsparcie fazy przedprojektowej, mającej decydujący wpływ wczesną optymalizację procesu inwestycyjnego i ograniczenie ryzyk formalnych i technicznych jak i sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu i obiektów kubaturowych.

 

Nasze doświadczenie koncentruje się wokół obiektów i terenów towarzyszących infrastrukturze komunikacyjnej, obiektów infrastruktury lotniskowej, a także inwestycji realizowanych przez jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej. Nasi projektanci posiadają duże doświadczenie w realizacji obiektów handlowych zgodnych ze standardami sieci.

 

Udzielamy wsparcia na etapie przedprojektowym, dostarczając:

• Plan koordynacyjny, zawierający: analizę uwarunkowań planistycznych, chłonności terenu oraz wymogów infrastrukturalnych, integrację dostępnych danych przestrzennych w formie bazy GIS,

• Plan pozwoleń i zezwoleń zawierający: analizę otoczenia prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie harmonogramu postępowań formalno-prawnych,

• Wielobranżową koncepcę zagospodarowania terenu,

• Analizę ryzyk inwestycyjnych wraz z propozycją działań mitygacyjnych.

 

Nasi eksperci pomogą Państwu w określeniu niezbędnych dokumentów i procedur towarzyszących realizacji inwestycji w zakresie jednostek wytwórczych i wytwórców energii oraz inwestycji, dla których wymagane jest spełnienie wymogów EBI.

 

Sporządzamy kompletną, wielobranżową dokumentację projektową obejmującą:

• Sporządzenie dokumentacji projektowej fazy budowlanej i wykonawczej,

• Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją prac wykonawczych,

• Analizę zgodności dostarczonej dokumentacji z obowiązującymi wymogami przepisów techniczno-użytkowych,

• Sporządzanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej zgodnie z wymogami jednostek podległych MON,

• Kompleksową analizę obszaru oddziaływania obiektu, odnosząca się do oddziaływania hałasem, propagacją zanieczyszczeń powietrza, zacienieniem.

 

Oferujemy także wykonanie opracowań towarzyszących procesowi inwestycyjnemu:

• Przygotowanie folderów informacyjnych do wykorzystania w procesie pozyskiwania finansowania,

• Przygotowanie harmonogramu prac projektowych z wykorzystaniem MS Project lub P6 Primavera.

 

Nasi klienci:

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie

GDDKiA,

Estudio LAMELA Polska sp. z o.o.

Lotnisko Mielec sp. z o.o.

Miasto Stołeczne Warszawa

PKP PLK S.A.

rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie,

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze,

Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu,

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu,

Urząd Miejski w Opolu

Wood Oddział w Polsce (dawniej Amec Foster Wheeler Poland)

 

Systemy Informacji Geograficznej

 

Systemy Informacji Geograficznej (powszechnie stosuje się skrót GIS pochodzący od ang. Geographic Information Systems) są to systemy, w których odwzorowanie rzeczywistości na mapie uzupełnione jest o dane zawarte w bazach danych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz przedstawianie danych przestrzennych, czyli danych posiadających odniesienie w przestrzenni. Podstawową funkcją GIS jest dostarczanie informacji w celu podjęcia decyzji biznesowych.

Zakres usług związanych z GIS obejmuje opracowanie danych przestrzennych, wielostopniowe analizy przestrzenne, wizualizację danych oraz prezentację graficzną w postaci map i różnych opracowań kartograficznych.  

Mamy doświadczenie w realizacji, z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej, następujących opracowań:

 

• studiów wykonalności i studiów korytarzowych,

• analiz wielokryterialnych opartych na danych przestrzennych,  

• wyborze najlepszej lokalizacji inwestycji w tym identyfikacji kolizji przestrzennych i bilansie mas ziemnych.

 

W WYG International wykorzystywane jest następujące oprogramowanie z rodziny GIS: ArcGIS, Global Mapper, QGIS.

Obszary/Obszary branżowe/Architektura & GIS 

 

Obszary branżowe

 

 

Obszary funkcjonalne

 

 

ŚRODOWISKO

 

 

INFRASTRUKTURA

TRANSPORTOWA

 

ENERGETYKA

ROPA

GAZ

 

 

ARCH&GIS

 

 

PMO