WYG International part of the WYG group 

creative minds safehands

Opracowanie Planu koordynacji infrastruktury krajowej

 

WYG International wspólnie z AMEC Foster Wheeler opracował Plan koordynacji infrastruktury krajowej (PKIK) na rzecz projektu budowy pierwszej elektrowni atmowej w Polsce na podstawie umowy na usługi doradztwa technicznego świadczonej dla PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Dokument obejmuje elementy infrastruktury technicznej i pozatechnicznej istotne dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej (EJ), z uwzględnieniem poszczególnych faz realizacji tej inwestycji.

 

PKIK opracowano dla dwóch Lokalizacji EJ tzn. Choczewo i Żarnowiec oraz wybranych parametrów technicznych sześciu technologii jądrowych.

PKIK obejmuje:

 

A/ Zestawienie zidentyfikowanej wymaganej oraz istniejącej infrastruktury, która może być wykorzystana dla wskazanych potrzeb EJ oraz wykaz ewentualnych koniecznych modyfikacji lub rozbudowy tej infrastruktury;

B/ Plan działań umożliwiający rozpoczęcie współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za te elementy infrastruktury krajowej, które wymagają budowy, rozbudowy i uzupełnienia.

Zidentyfikowane elementy infrastruktury krajowej zostały przeanalizowane pod kątem:

C/ Koniecznych zmian w istniejącej infrastrukturze krajowej, wynikających z potrzeb inwestycji,

D/ Możliwych kolizji elementów istniejącej infrastruktury krajowej, związanych z potrzebami inwestycji, z istniejącą i planowaną infrastrukturą w najbliższym otoczeniu lokalizacji EJ.

 

W PKIK dokonano także analizy następujących elementów infrastruktury technicznej i usługowej dla potrzeb budowy i eksploatacji EJ:

 

1. Sieci przesyłowe/dystrybucyjne: najwyższych napięć (NN), wysokich napięć (WN) i średnich napięć (SN) z uwzględnieniem wyprowadzenia mocy, potrzeb własnych EJ, oraz zasilania placu budowy,

2. Infrastruktura transportowa, w tym drogi, linie kolejowe, porty lotnicze i porty morskie,

3. Sieci telekomunikacyjne,

4. Sieć wodociągowa,

5. Sieć kanalizacyjna i lokalne oczyszczalnie ścieków,

6. Sieć ciepłownicza,

7. Sieć gazowa,

8. Służby medyczne i ratunkowe,

9. Baza noclegowa,

10. Dostępne obiekty biurowe,

11. Transport publiczny,

12. Policja, Straż Pożarna i inne służby bezpieczeństwa i ratownictwa,

13. Zakłady utylizacji i gospodarki odpadami w tym odpady radioaktywne,

14. Bazy paliw ciekłych oraz gazów technicznych,

15. Infrastruktura bezpieczeństwa narodowego - w gestii MSW oraz MON,

16. Inne elementy infrastruktury istotne dla EJ.

W podsumowaniu analizy w/w elementów infrastruktury określono:

1. Interesariuszy odpowiedzialnych za zidentyfikowane elementy infrastruktury oraz ich wpływ na budowę EJ,

2. Przeanalizowano plany zagospodarowania przestrzennego jednostek rządowych i samorządowych pod kątem ich wpływu/interakcji z budową EJ wraz z określonym zakresem sugerowanych zmian tych planów,

3. Zidentyfikowano i sklasyfikowano ryzyka związane z elementami infrastruktury, które mogą mieć wpływ na planowaną budowę EJ,

4. Zaproponowano, w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym kryteria, podział zidentyfikowanych elementów infrastruktury na elementy, które będą ujęte w ramach kontraktu EPC lub znajdą się poza nim oraz elementy pozostające w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego oraz podmiotów trzecich,

5. Wskazano plan działań odnośnie elementów infrastruktury w celu umożliwienia Zamawiającemu rozpoczęcie prac wraz ze wskazaniem priorytetów działań w zakresie infrastruktury,

6. Opisano ścieżkę krytyczną dla koordynacji infrastruktury krajowej z uwzględnieniem procedur formalnoprawnych, realizacji elementów infrastruktury krajowej krytycznych dla Inwestycji lub elementów o długich terminach dostarczania,

7. Zidentyfikowano elementy skutkujące ewentualną koniecznością aktualizacji PKIK.

 

Kontakt

Joanna Sarbiewska

Dyrektor Projektów Modelowania Transportu

tel.: +48 22 492 72 57

joanna.sarbiewska@wyginternational.pl 

Obszary/Obszary funkcjonalne/Opracowania lokalizacyjne 

 

Obszary branżowe

 

 

Obszary funkcjonalne

 

 

Zarządzanie projektami

 

 

Opracowania lokalizacyjne