WYG International part of the WYG group 

creative minds safehands

Środowisko

 

Dział Środowiska realizuje usługi związane z Gospodarką Wodną i Ochroną Środowiska.

Nasi eksperci i specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinach takich jak:

inżynieria sanitarna i wodna, ochrona środowiska, geologia, hydrologia i hydrogeologia, biologia,

gospodarka wodna, gospodarka odpadami, akustyka, ochrona powietrza i klimatu.

 

Pozwala nam to dostarczać najwyższej jakości usługi w tym obszarze działalności firmy.

 

Gospodarka Wodna

 

W ramach usług związanych z Gospodarką Wodną wykonujemy:

 

ANALIZY HYDROLOGICZNE I PROJEKTY HYDROTECHNICZNE tj.:

 

• analizy hydrologiczno-hydrauliczne na potrzeby projektów odwodnienia, mostowych i operatów wodnoprawnych,

• operaty wodnoprawne,

• projekty regulacji rowów i rzek,

• projekty drenaży,

• projekty odwodnienia terenów,

• projekty zbiorników retencyjnych.

 

Przykładowy projekt:

Jednym z ostatnich projektów wykonanych w 2016 roku, w obszarze gospodarki wodnej jest opracowanie przez WYG International koncepcji projektowej przebudowy tymczasowego progu stabilizującego poziom wody dolnej jazu i elektrowni wodnej pod kątem ułatwienia migracji ryb na Stopniu Wodnym Włocławek, w woj. kujawsko-pomorskim.

 

Zamówienie obejmowało wykonanie wielowariantowej koncepcji rozwiązań projektowych, stanowiącej materiał do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W zakres przedmiotowych prac wchodziła analiza 3 wariantów technicznych, obejmująca w szczególności:

 

•  szczegółowy opis planowanego sposobu umożliwienia wędrówki ryb migrujących oraz poprawy jej efektywności i bezpieczeństwa, w tym określenie rodzaju i lokalizacji urządzeń lub zespołu urządzeń,

•  szkice projektowanych urządzeń i schemat ich lokalizacji,

•  informacje o rodzaju, zakresie i kolejności planowanych prac przygotowawczych i budowlanych z opisem ewentualnej konieczności etapowania robót,

•  informacje o powierzchni gruntów niezbędnych i dostępnych do realizacji projektu,

v informacje o dostępnej ilości i jakości wody służącej do uzyskania odpowiednich prądów wabiących,

•  wytyczne do wykonania projektu technicznego,

•  pomiary batymetryczne dna rzeki.

 

W projekcie zastosowano nowatorskie rozwiązania, które spotkały się z pozywytnym odbiorem dokumentacji przez zamawiającego: Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Termin realizacji zamówienia: od 18 października 2016 r. do 28 grudnia 2016 r.

Wartość zamówienia: 115000,00 zł brutto

 

Ropa i gaz

 

Pracownicy działu energii brali udział w realizacji szeregu projektów dla sektora inwestycyjnego ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym między innymi: budowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, budowa polskiego odcinka gazociągu Yamal-Europa zachodnia, budowa systemu rurociągów do przesyłu ropy naftowej Baku-Tbilisi-Ceyhan. Dział energii oferuje usługi doradztwa technicznego i inwestycyjnego dla sektora ropy i gazu zarówno w okresie planowania i przygotowania projektu jak i jego realizacji.

 

Nasza oferta

 

Doradzamy i wspomagamy Inwestorów, Generalnych Wykonawców i inne podmioty działające w sektorze energetyki, ropy naftowej i gazu ziemnego w zakresie:

 

• analiz lokalizacyjnych,

• studiów wykonalności,

• weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej,

• opracowania planów pozyskiwania zezwoleń i pozwoleń,

• opracowania harmonogramów i budzetów inwestycji,

• planowania budowy niezbędnej infrastruktury technicznej i usługowej dla realizacji przedsięwzięcia,

• i w innych podobnych zagadnieniach niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji.

 

KLIENCI:

 

EGIS Sp. z o.o., SWECO Consulting Sp. z o.o., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Drosystem Sp. z o.o., An-Archi Group sp. z o.o., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu...

 

Ochrona Środowiska

 

"W ramach usług Ochrony Środowiska wykonujemy:

 

ANALIZY ŚRODOWISKOWE na etapie prac planistycznych i przygotowania inwestycji:

 

• oceny oddziaływania na środowisko projektów infrastrukturalnych, kubaturowych (komercyjnych i przemysłowych), oraz dla przemysłu energetycznego (w tym wydobywczego),

• oceny wpływu inwestycji na obszary chronione ,,Obszary NATURA 2000"",

• prognozy oddziaływania na środowisko dla programów i planów,"

 

"Przykładowy projekt:

Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno: linia kolejowa nr 219, odcinek Szymany - Szczytno: linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etapII. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji."

 

"INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE

• kompleksowe inwentaryzacje flory, fauny i przyrody nieożywionej,

• planowanie zadań ochronnych różnorodnych form ochrony przyrody,

• inwentaryzacje zieleni w tym plany wyrębu oraz nasadzeń,

• projekty zagospodarowania zieleni,

• szacowanie kosztów wycinki,"

 

"Przykładowy projekt:

Inwentaryzacja przyrodnicza czterech odcinków Mierzei Wiślanej – terenów lokalizacji wariantów kanału żeglugowego dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Projekt polegał na wykonaniu pełnej inwentaryzacji przyrodniczej terenów lokalizacji wariantów kanału żeglugowego, polegającego na połączeniu drogą morską Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską w obrębie terytorium Polski, mającego na celu skrócenie, pogłębienie i uproszczenie morskiego szlaku na Bałtyk."

 

"ZEZWOLENIA I POZWOLENIA

• doradztwo formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska,

• opracowanie planów pozwoleń i zezwoleń,

• analiza ścieżki formalno–prawnej,

• optymalizacja czasu trwania inwestycji w kontekście działań i procedur z zakresu ochrony środowiska,

• budowa harmonogramu i określenie zasobów,

• doradztwo strategiczne,"

 

"Przykładowy projekt:

Plan Zezwoleń i Pozwoleń w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW. Usługa polegająca na identyfikacji i analizie decyzji administracyjnych wymaganych w procesie inwestycyjnym budowy Elektrowni Jądrowej i infrastruktury towarzyszącej. Prace obejmowały: identyfikację i opis wymaganych zezwoleń i pozwoleń, opracowanie metodologii przygotowania wniosków niezbędnych do ich uzyskania wraz z graficzną prezentacją opracowanych informacji. W ramach zadania dokonano również analizy luk prawnych procesu inwestycyjnego, mogących stanowić ryzyko na drodze do uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych. Amec Foster Wheeler Nuclear UK Limited Sp. z o.o."

 

"ANALIZY HAŁASU I MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ

• modelowanie i analizy hałasu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza dla projektów transportowych (liniowych) oraz przemysłowych (punktowych) realizowanych wewnątrz spółki i dla zewnętrznych kontrahentów,

• opracowanie map akustycznych,

• przeprowadzanie pomiarów hałasu infrastruktury i instalacji."

 

"Przykładowy projekt:

Wykonanie analiz porealizacyjnych w zakresie hałasu dla przedsięwzięć polegających na przebudowie estakad w Trasie Łazienkowskiej na Węźle Warszawskim Ł-19, Ł-20,Ł-21, Ł-22, Ł-23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 oraz estakady Ł-35 na Węźle Praskim w Dzielnicach: Śródmieście i Praga Południe m.st. Warszawy.  Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie."

 

"POZOSTAŁE USŁUGI ŚRODOWISKOWE

• audyty środowiskowe typu due diligence,

• pozwolenia zintegrowane,

• plany remediacji i rekultywacji terenów zdegradowanych,

• oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,

• studia wykonalności,

• monitoring porealizacyjny,

• Programy Ochrony Środowiska,"

 

"Przykładowy projekt:

Audyt środowiskowy typu due diligence (Faza I i II) dla lokalizacji firmy Komatsu Service Center w miejscowości Nowy Konik. DTZ Polska Sp. z o.o."

 

"KLIENCI:

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, EGIS Sp. z o.o., PKP PLK S.A., SWECO Consulting Sp. z o.o., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Drosystem Sp. z o.o., An-Archi Group sp. z o.o., Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o., Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu W Krakowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., SUDOP POLSKA S.A., Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście Spółka Akcyjna, 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, MORPOL SA.,...."

Obszary/Obszary branżowe/Środowisko 

 

Obszary branżowe

 

 

Obszary funkcjonalne

 

 

ENERGETYKA

ROPA

GAZ

 

 

INFRASTRUKTURA

TRANSPORTOWA

 

 

INSTALACJE

SANITARNE

 

 

ARCH&GIS

 

 

PMO