gbplmail

Zarządzanie projektami UE

WYG International od lat jest niekwestionowanym liderem w zarządzaniu projektami finansowanymi z środków Unii Europejskiej. Nasze doświadczenie wynika przede wszystkim z realizacji wielu projektów PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza, mamy również na swoim koncie z sukcesem zakończone projekty finansowane z środków m.in. Funduszu Know-How i Banku Światowego. Dało to nam cenny wgląd w merytoryczne i organizacyjne aspekty realizacji największych, multidyscyplinarnych programów o charakterze interwencji społecznych i nowatorskich inicjatyw rynku pracy. Posiadamy sprawdzony informatyczny system zarządzania projektami (Management Information System MIS), który jest przykładem stosowania innowacyjnych metod bieżącego zarządzania dużymi, złożonymi i rozproszonymi geograficznie przedsięwzięciami. System MIS pozwala w czasie rzeczywistym on-line monitorować równoległą implementację wielu projektów w nieograniczonej liczbie lokalizacji.

Czerpiąc z naszego wyjątkowego dorobku przenieśliśmy wiedzę i doświadczenie na realizację inicjatyw finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zachowują kilka podstawowych i sprawdzonych zasad:

 • uznanie kluczowej roli beneficjentów projektu – każdy projekt jest ukierunkowany na wsparcie ludzi lub instytucji. Uznajemy ich prymat, a podejmowane działania projektowe odpowiadają na ich zidentyfikowane potrzeby
 • budowa potencjału – lansujemy zasadę, że każde przedsięwzięcie może stanowić ważny element wzmocnienia potencjału ludzi, instytucji i środowiska dla których projekt jest przeznaczony. Mamy stale na uwadze nie to ile jesteśmy w stanie dać, ale to ile beneficjenci są w stanie przyjąć w okresie realizacji projektu i właściwie spożytkować to dla własnego rozwoju
 • praca na zasadzie partnerskiej - uznajemy, że każdy projekt niesie ze sobą wartość dodatkową, płynącą z uczenia się od siebie. Każdy układ partnerski odnosi o wiele większy sukces, jeśli jest przy nim wykorzystane wiedza i doświadczenia stron
 • trwałość – tworząc i wdrażając projekty dbamy o zapewnienie stosowania wypracowanych rozwiązań w przyszłości
 • stałe podnoszenie jakości zarządzania - realizując projekty stale zdobywamy doświadczenia, które twórczo wykorzystujemy w kolejnych przedsięwzięciach. Dlatego każdy kolejny projekt jest sprawniej zarządzany i wdrażany efektywniej
 • optymalizacja działań – mamy świadomość, że każdy projekt jest częścią większej całości. Dostrzegamy zarówno aspekty krajowe przedsięwzięcia, jak również widzimy uwarunkowania lokalne i indywidualne. Wykorzystujemy to wszystko, co sprzyja realizacji projektu i minimalizujemy bariery i ograniczenia.

Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami rozwoju zasobów ludzkich adresowanymi do sektora publicznego, przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację oraz firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kompleksowo wdrażamy złożone inicjatywy doradcze i szkoleniowe bez względu na to, czy beneficjentami są osoby bezrobotne, pracownicy instytucji administracji publicznej, czy kadra podmiotów komercyjnych. Projekty te mają na celu szeroko pojęty rozwój zasobów ludzkich, doskonalenie kadr, rozwój kompetencji zawodowych, wzmacnianie konkurencyjności firm, dostosowanie profilów zawodowych pracowników przedsiębiorstw i osób poszukujących pracy do obecnych i przyszłych wymogów rynku pracy.

Wśród najczęściej świadczonych usług wykonujemy:

 • badania i analizy rynku pracy
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • doradztwo dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw m.in. w zakresie badania potrzeb szkoleniowych, realizacji polityki szkoleniowej, stosowania elastycznych form zatrudnienia, rozwoju zawodowego etc.

W naszym dorobku i w sferze dalszego zainteresowania są również projekty z zakresu:

 • rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia
 • paktów na rzecz zatrudnienia i partnerstwa publiczno-prywatnego
 • rozwiązywania problemów społecznych, w tym bezrobocia, wykluczenia społecznego, integracji rynku pracy
 • rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwój zasobów ludzkich firm
 • edukacji ustawicznej
 • wzmacniania potencjału instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych.

WYG International posiada kilkudziesięcioosobową kadrę doświadczoną w zarządzaniu projektami i kilkuset ekspertów współpracujących. Podjęcie realizacji nawet najbardziej złożonego projektu nie stanowi lawinowego spiętrzenia prac, lecz swobodną kontynuację dotychczasowych nakładów.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa